Veel gestelde vragen

Moet ik mijn kind aanmelden?

Als je jouw kind niet aanmeldt, kan je het pas vanaf 28 mei 2019 inschrijven voor het schooljaar 2019-2020 in een Dilbeekse kleuter- of lagere school. Op dat moment zullen in de meeste van de scholen geen vrije plaatsen meer zijn.

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Alle Dilbeekse kleuter- en lagere scholen doen mee. Je vindt het overzicht van alle scholen op deze website.

Kinderen die gebruik willen maken van hun voorrangsrecht, dit zijn kinderen van eenzelfde leefeenheid (broers en zussen) en kinderen van personeel van de school, kiezen de school waarvoor zij hun voorrang willen laten gelden.

Andere kinderen raden wij aan om aan te melden voor minimum 5 scholen. Door méér dan één school op te geven vergroot je de kans dat je jouw kind kan inschrijven in een school van jouw keuze.

Plaats 1 = grote voorkeur, plaats 5 = lagere voorkeursgraad.

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

Je hebt het rijksregisternummer van jouw kind nodig om het aan te melden. Het rijksregisternummer kan je terugvinden op de SIS-kaart of ISI+kaart van jouw kind (bovenaan rechts).

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Jouw kind kan NIET toegewezen worden aan een school die je NIET gekozen hebt.

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

Het aantal vrije plaatsen wordt bekendgemaakt op de webpagina aanmelden.dilbeek.be en de websites van de scholen.

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Voor de geboortejaren 2017 en 2016 en het eerste leerjaar bestaat de rangorde uit 2 kolommen: indicatorleerlingen en niet-indicatorleerlingen. Voor iedere kolom zijn een aantal plaatsen voorbehouden. Zowel indicator als niet-indicatorleerlingen hebben voorrang voor de plaatsen die voor hun groep werden voorbehouden. Indien er minder kinderen aanmelden voor één van deze groepen dan er plaats is, dan gaan deze plaatsen na de aanmeldingsperiode over naar de andere groep. 

Voor iedere school wordt, na ordening van alle aangemelde kinderen, een rangorde voor alle andere aangemelde kinderen bepaald volgens afstand.

Is mijn kind een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling?

Indien het antwoord op 1 of meer van de volgende vragen ‘ja’ is, dan is jouw kind een indicatorleerling.

 • Ontvangt het gezin een schooltoelage/participatietoeslag voor een kind dat reeds naar school gaat?
 • Heeft de moeder van het kind geen diploma secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig studiebewijs? 

Het antwoord op deze vragen wordt gecontroleerd bij inschrijving. Hiervoor dien je extra documenten mee te brengen en een verklaring op eer te ondertekenen. Geef dus een eerlijk antwoord bij de aanmelding, anders wordt de plaats van jouw kind geannuleerd.

Wat is een geldige schooltoelage?

Opgelet: Ten laatste bij de inschrijving moet je bewijzen dat de schooltoelage je effectief werd toegekend. De aanvraag van een schooltoelage geldt niet als toekenning. Indien je vooraf het bewijs van schooltoelage bezorgt, ben je er zeker van dat je voor deze indicator in aanmerking komt. Het gaat hier over een schooltoelage die door de Vlaamse gemeenschap wordt toegekend.

Meer informatie over de schooltoelage: http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/

Voor hulp bij het online aanvragen van de schooltoelage kan je zowel terecht bij het Welzijnsloket Dilbeek, Bosstraat 84 te 1702 Dilbeek, tel. 02/451.69.43 of via e-mail welzijnsloket@dilbeek.be , als bij Team Kind- en Jongerenwelzijn, de Heetveldelaan 10 te 1700 Dilbeek, tel. 02/451.69.55, als bij Team Volwassenen Itterbeek, Itterbeeksebaan 210 te 1701 Itterbeek.

Wat is een gelijkwaardig diploma?

De gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's wordt door het NARIC beoordeeld. Meer informatie op de volgende website: http://naricvlaanderen.be. Deze brochure geeft meer informatie.

De software wijst plaatsen toe op basis van voorkeur en afstand domicilie van het kind tot de school. Hoe gaat dit precies in zijn werk?  

 • Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn om deze kinderen een plaats toe te wijzen in een bepaalde school, zal het afstandscriterium in rekening worden gebracht.

 • Vervolgens wordt per school een lijst opgesteld van alle kinderen die deze school als mogelijke keuze opgaven. Deze lijsten worden gerangschikt op basis van afstand.

 • Als het systeem jouw kind een plaats kan toekennen in een bepaalde school, dan verwijdert het de naam van jouw kind uit alle lijsten van scholen met een lagere voorkeur. Voor de school waarvoor je een plaats kan worden toegewezen, ontvang je een ‘ticket voor inschrijving in de school”.

 • Het systeem bewaart de naam van jouw kind in de lijsten van scholen met een hogere voorkeur. Voor deze scholen zal je een “bericht van niet-gunstige rangschikking” ontvangen. 

Hoe wordt de afstand berekend?

De afstand wordt berekend via Google Maps en bij ex-aequo verfijnd met behulp van GIS-coördinaten. We maken gebruik van de optie ‘wandelafstand’ binnen Google Maps om de afstand te bepalen tussen de coördinaten van het domicilie-adres van het kind en de coördinaten van het officiële adres van de vestigingsplaats van de school. De correcte inschatting van het adres (coördinaten) wordt door de beheerders gecontroleerd met behulp van het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand). Bij betwisting oordeelt de disfunctiecommissie. 

Welk adres geef ik op?

Het domicilie-adres van het kind.

Op het ogenblik van de aanmelding wordt een koppeling gemaakt tussen het rijksregisternummer van het kind en het opgegeven adres. Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister. Hierop zal controle uitgevoerd worden.

Wanneer je met een officieel document kan aantonen dat je in het betrokken schooljaar op een ander adres zal wonen, kan de disfunctiecommissie de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Een officieel document is bv. een huurcontract of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt. Het begin van de bouwbedrijvigheid dien je te bewijzen door een kopie voor te leggen van het document “melding van aanvang van de werken”, afgeleverd door de dienst ruimtelijke ordening en door jou ondertekend.

Bij betwisting/onduidelijkheid oordeelt de disfunctiecommissie bij unanimiteit.

Kan ik mijn kind voor een vestigingsplaats (wijkschool) aanmelden?

Dat kan, de vestigingsplaatsen staan in de lijst van de scholen waarvoor je jouw kind kan aanmelden. De afstand domicilie – vestigingsplaats wordt dan in rekening genomen.

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Neem contact op met de beheerder van het aanmeldingssysteem via aanmelden@dilbeek.be.

Wat is een ticket voor inschrijving?

Op jouw “ticket voor inschrijving” staat vermeld in welke school je zal kunnen inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode. Met het ticket ben je zeker van een plaats voor jouw kind in de betrokken school. Indien je jouw kind echter niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, vervalt jouw ticket. Het is dus zeker aan te raden tijdig een afspraak te maken met de school. 

Wat is een bericht van niet-gunstige rangschikking of rangschikking op de wachtlijst in een niet-toegewezen school?

Indien je voor een school een “bericht van niet-gunstige rangschikking” ontving, moet je niets doen. Op dit document staat vermeld welke plaats jouw kind inneemt op de wachtlijst van de scholen die je gekozen hebt.

Je ontvangt tevens een “document van niet-gerealiseerde inschrijving” als bewijs van inschrijving op de wachtlijst van de school.

Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig?

De plaats is geldig tot de 5de schooldag van oktober van het schooljaar 2019-2020. Tot dan zijn de scholen verplicht om bij het vrijkomen van plaatsen de volgorde van de wachtlijst te volgen.

Voor kinderen geboren in 2017, wordt deze volgorde voor inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 gerespecteerd tot en met 30 juni 2020.

Kinderen geboren in 2016 die nog op een wachtlijst staan die geldt tot en met 30 juni 2019, moeten opnieuw aanmelden voor het schooljaar 2019-2020.

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

Je kan terecht bij de beheerder van het systeem via aanmelden@dilbeek.be. De beheerder zal jouw klacht voorleggen aan de disfunctiecommissie. Indien je nog steeds vindt dat jouw weigering onterecht was, dan kan je je wenden tot de Commissie Leerlingenrechten. Voor de coördinaten van deze commissie wordt verwezen naar de website www.ond.vlaanderen.be/leerlingenrechtencommissie

Hoe is de disfunctiecommissie samengesteld?

De disfunctiecommissie bestaat uit één vertegenwoordiger aangeduid door elk van de drie deelnemende onderwijsnetten (vrij katholiek, gemeenschapsonderwijs, gemeentelijk onderwijs).

Bij beslissingen met betrekking tot een specifieke school maakt de voorzitter van het schoolbestuur en de betrokken directie ook deel uit van de commissie.

Wat zijn de taken van de disfunctiecommissie tijdens de aanmeldingsperiode?

Het doel van de disfunctiecommissie is het filteren van materiële fouten en het bespreekbaar maken van uitzonderlijke aanmeldingssituaties.

 • Indien, ondanks de beveiliging door het systeem, toch een aanmelding zou gebeuren die formeel verkeerd of onvolledig is, wordt deze behandeld door de disfunctiecommissie.
 • De disfunctiecommissie zal oordelen bij betwisting over de correcte inschatting van het adres (coördinaten).
 • In de gevallen waarin je met een officieel document kan aantonen dat je ten laatste in het betrokken schooljaar op een ander adres dan het huidige domicilie-adres zal wonen kan de disfunctiecommissie de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Het officieel document is bv. een huurcontract of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt dus niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt. 

Wat zijn de taken van de disfunctiecommissie na de aanmeldingsperiode?

 • De rangordening en toewijzing worden toegelicht door de beheerders. Eventuele problemen worden behandeld in een hieraan gekoppelde bijeenkomst van de disfunctiecommissie.
 • De controle op de objectieve juistheid van de gegevens (adresgegevens, het al dan niet beantwoorden aan de indicatoren …) gebeurt op de school voorafgaand aan de inschrijving. Indien de gegevens niet kloppen vervalt het recht op inschrijving.
 • Voor eerstelijnsklachten kunnen ouders steeds terecht bij de beheerders. De beheerders leggen deze klachten, indien nodig, voor aan de disfunctiecommissie vooraleer de ouders door te verwijzen naar de Commissie inzake Leerlingenrechten.
 • Voorbereiding van de evaluatie van het centraal aanmeldingsregister voor de algemene vergadering met alle schoolbesturen en betrokken intermediaire organisaties. Op basis van de evaluatie worden eventuele punten van verbetering voorgesteld en doorgevoerd. 

Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school (of op de wachtlijst van de school)?

Gelieve volgende documenten mee te nemen bij de inschrijving:

- jouw ticket voor inschrijving in de school

- de SIS-kaart of ISI+kaart van jouw kind (indien je dit hebt ook de kids-ID)

- jouw identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft)

- indien van toepassing: een bewijs van het ontvangen van een schooltoelage.

Kleuters worden ingeschreven per geboortejaar. Wat moet ik doen in het geval mijn kleuter een jaar blijft zitten/een jaar overslaat?

Neem contact op met de beheerder via aanmelden@dilbeek.be.